5 Commits (14cd7ecc5191b85744b95aa2d3f8c568b4d5801f)

Author SHA1 Message Date
Alexandros Theodotou ae528e9ff2
add version dependency on rtmidi 2 years ago
Alexandros Theodotou 6454a0e410
bump to next ver after 0.8.333 3 years ago
Alexandros Theodotou d98e800623
macos fixes 3 years ago
Alexandros Theodotou 9f713a253a
detect rtmidi ext ports (WIP) 3 years ago
Alexandros Theodotou f43ff9db0d
add rtmidi wrap 3 years ago